ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 29626
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแน่งครู 29608
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.29 KB 47512
เว็บไซต์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2-2564 48381
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 48293
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 32.93 KB 48360
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 48150
แบบสรุปกรอบชิ้นงานภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48299
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 48234
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล 48189