ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 48416
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 32.93 KB 48472
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 48256
แบบสรุปกรอบชิ้นงานภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48407
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 48346
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งโรงเรียน(เพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.31 KB 50
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.35 KB 193
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 29742
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแน่งครู 29713
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.29 KB 47780
>เว็บไซต์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2-2564 48495
>เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล 48312
นโยบายและแผนงาน
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 162
แผนพัฒนา 4 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.35 KB 110