ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล